Re-ED (Education Research)

 

โปรแกรมสำหรับแสดงและสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยจำแนกตาม “กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555-2558)” โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่

read more

 

Stat-ED (Education Statistics)

 

โปรแกรมนำเสนอข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัดด้านการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยนำเสนอข้อมูลสถิติ และตัวชี้วัดด้านการศึกษา ใน 3 มิติ ได้แก่

(1) ตัวชี้วัดด้านการศึกษา
(2) ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(3) ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  รวม 27 ตัวบ่งชี้หลัก ตามที่กำหนดไว้ในกรอบ และแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี 2555-2558

read more
Eva-ED (Education Evaluation)

 

โปรแกรมประยุกต์แสดงข้อมูลทางสถิติ “ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย” ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 7 ประเด็น

โดยข้อมูลสถิติเป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ผ่านการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการส่งเสริมจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น

โดยใช้แบบสอบถาม 15 แบบ ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใน 5 กลุ่ม คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ปกครอง ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

read more