Re-ED (Education Research)

 

โปรแกรมสำหรับแสดงและสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยจำแนกตาม “กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555-2558)” โดยแบ่งเป็น 9 หมวดหมู่

- สามารถสืบค้นงานวิจัย ตามประเด็นความสนใจที่มีการจำแนกหมวดหมู่ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- สามารถเรียกดูบทคัดย่อของงานวิจัย ให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นอย่างย่อ
- แสดงข้อมูลชื่อผู้แต่ง-ปีที่ผลงานวิจัยแล้วเสร็จ-จำนวนหน้า-ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล-ภาพรวมผลงานวิจัย-วิธีดำเนินการวิจัย-ผลการวิจัย
- สามารถเลือก (Download) งานวิจัย เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิจัยฉบับเต็มได้ และจัดเก็บในอุปกรณ์ได้
- มีการเพิ่มงานวิจัยใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
     
   

 

ข้อมูลทั้งหมดเป็นของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ พัฒนานโยบาย และประสานการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยและประเมินผลเป็นฐาน