Eva-ED (Education Evaluation)

 

โปรแกรมประยุกต์แสดงข้อมูลทางสถิติ “ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย” ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 7 ประเด็น

โดยข้อมูลสถิติเป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ผ่านการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการส่งเสริมจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น

โดยใช้แบบสอบถาม 15 แบบ ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใน 5 กลุ่ม คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ปกครอง ครอบคลุมทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

- สามารถศึกษา สืบค้นข้อมูลสถิติ “ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทย” ตามนโยบายรัฐบาล
- สามารถเลือกข้อมูลได้ตามระดับการศึกษา และตามแบ่งแยกตามเขตพื้นที่ คือ ระดับภาพรวมประเทศไทย และ ระดับภูมิภาค
- ผลการสำรวจ แสดงในรูปแบบ “กราฟ-ตารางข้อมูล-คำอธิบาย” มีความสะดวกในการใช้งาน

 

ข้อมูลทั้งหมดเป็นของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านการศึกษาของชาติ พัฒนานโยบาย และประสานการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยและประเมินผลเป็นฐาน